नेपाल सरकार
गृह मन्त्रालय
ईलाका प्रशासन कार्यालय ,
जोगबुढा, डडेलधुरा


  परिचय

प्रदेश नं. ७ मा रहेको समुद्र सतहबाट ३०३ मी. देखि १५२१ मी को उचाइमा डडेल्धुरा जिल्लाको सदरमुकाम देखी ८५ कि.मी. पश्चिमको दूरीमा अवस्थीत परशुराम नगरपालिका वार्ड नं. १२ जोगबुढामा परशुराम नगरपालिका तथा आलिताल गाउँपालिका का क्षेत्रका जनतालाई प्रशासनिक सार्वजनिक सेवा प्रवाह गर्ने उद्देश्य सहित यस ईलाका प्रशासन कार्यालयको मिति २०७३-०३-०१ गते स्थापना भई संचालनमा रहेको छ । यो कार्यालय परशुराम नगरपालिका तथा आलिताल गाउँपालिका क्षेत्रको प्रमुख प्रशासनिक निकायको रुपमा स्थापना भई संचालनमा ल्याइएको छ ।

 • बजार अनुगमन सम्बन्धी --

  परशुराम नगरपालिका का उपप्रमुखको संयोजकत्वमा गठित बजार अनुगमन समितिले मिति २०७५/०४/१८ र १९ गते परशुराम नगरपालिकाको वडा नं. ६,९ र १२ का बजार क्ष्ँेत्रहरुमा गरेको अनुगमन कार्यक्रममा यस कार्यालयबाट समेत सहभागी भई बजार अनुगमन गर्दा तपसिल बमोजिमको म्याद नाघेका विभिन्न खाद्य वस्तु बरामद भएका खाद्य वस्तु मिति २०७५/०४/२४ गते परशुराम नगरपालिका का उपप्रमुख, ईलाका प्रशासन र ईलाका प्रहरी, उद्योग वाणिज्य संघ, बजार व्यवस्थापन समिति, पत्रकार समेतकोे रहोवरमा बरामदी म्याद नाघेका तपसिल बमोजिमको खाद्य सामाग्रीहरु नष्ट गरिएको व्यहोरा जानकारीको लागि सादर अनुरोध छ । 

 • बजार अनुगमन सम्बन्धी २०७५-४-२२

  परशुराम नगरपालिका को संयोजकत्वमा इलाका प्रशासन, इलाका प्रहरी, उद्योग वाणिज्य संघ, बजार व्यवस्थापन समिति, पत्रकार, उपभोक्ता समुहको प्रतिनिधिको संलग्नतामा यस आ.व. २०७५/०७६ को शुरु महिनामा यस परशुराम नगरपालिका को विभिन्न वडाहरुको बजारमा विभिन्न पसलहरुको अनुगमन गरी म्याद नाघेका सामानहरु नियन्त्रण लिई नष्ट गरियो । 

 • सूचना प्रविधि सम्बन्धी अभिमुखीकरण तालिम सञ्‍चालन । २०७५-२-२३

  गृह मन्त्रालयबाट सञ्चालन भएको सूचना प्रविधि सम्बन्धी तालिम धनगढीमा सञ्चालन भयो ।

 • बजार अनुगमन सम्बन्धी २०७५-६-२८

  o; O{nfsf k|zf;g sfof{no hf]ua'9f 88]Nw'राको If]qdf kg]{ cflntfn ufFpkflnsfsf j8f g+= )$ / )* sf ahf/ If]qdf g]kfnLx?sf] dxfg rf8 ljhof bzdL tyf ltxf/ nIfLt ahf/ cg'udg ldlt @)&%÷)^÷@$ / @% ut] @ lbg cflntfn uf=kf=sf] ;+of]hsTjdf o; sfof{no, k|x/L sfof{no, pb\of]u jfl0fHo ;+3, ahf/ pkef]Qmf ;ldtL tyf kqsf/ nufotsf] 6f]nLåf/f ;DkGg .

 • बजार अनुगमन गरिएको --

  दशैं, तिहार लगायतका चार्डपर्व हरु नजिकिंदै गर्दा ईलाका प्रशासन कार्यालय, जोगबुढा डडेल्धुराले बजार अनुगमन कार्यलाई तिव्रता दिएको छ । कार्यालयका कार्यालय प्रमुख दत्तु राम पाण्डेय, वडा अध्यक्ष,इलाका प्रहरी कार्यालय समेतको अनुगमन टोलीले मिति २०७५÷०६÷१५ मा यस ईलाकाको परशुराम नगरपालिका वार्ड नं. १०, ११, १२ मा बजार अनुगमन गरेको थियो । विभिन्न पससबाट प्लास्टिकको बोतलमा जुनकीरी नामको अवैध ११०८ बोतल (गोटा) फेला पारी बरामद गरेको र ड्रमपिङ्ग साईडमा उक्त बरामद रक्सी नष्ट गरिएको थियो । 

 • नागरिकता सम्बन्धी २०७५-४-१४

  यस ईलाका प्रशासन कार्यालय जोगबुढा, डडेल्धुराबाट मिति २०७४/१२/२८ गते देखि कम्प्युटरमा आधारित प्रणाली अथवा CIMS Software मार्फत नागरिकता वितरण सुरु गरेकोमा पहिलो दिन १ जनाले  मात्र नयाँ नागरिकताको प्रमाण पत्र  लिएको र मिति २०७५।०४।१३   सम्म नयाँ र पुराना गरी जम्मा ४५४० नेपाली नागरिकताकाे प्रमाण पत्रहरु जारी भई अभिलेख अद्यावधिक राख्ने कार्य सम्पन्न भएको छ ।© सर्वाधिकार सुरक्षित गृह मन्त्रालय