नेपाल सरकार
गृह मन्त्रालय
ईलाका प्रशासन कार्यालय ,
राजारानी, धनकुटा


  मासिक प्रगति प्रतिवेदन

 २०७५ आषाढ/०७४-७५ को प्रगति बिबरण


अ.

मासिक रूपमा सम्पन्न भएका मुख्य मुख्य कामको बिबरण

परिमाण खुलाउन सकिने कामको बिबरण

सि.नं.

सम्पादित प्रमुख कार्यहरू

यो महिनाको उपलव्धी

चालु .व.को हालसम्को उपलव्धी

कै.

१.

नागरिकता बितरण (बंशज)

नयाँ - ५७

   महिला -३२

   पुरूष - २५

माबाट सनाखत – १०

नागरिकता प्रतिलिपि – २२

नयाँ - ८८७

   महिला – ४७८

  पुरूष – ४०९

 आमाबाट सनाखत – १३६

नागरिकता प्रतिलिपि - ५२

 

२.

राहदानी

कार्यालयबाट – १८

   महिला – २

   पुरूष – १६

सिफारिस – १२

   महिला - ८

  पुरूष - ४

कार्यालयबाट – ३२९

   महिला – ६९

   पुरूष – २६०

सिफारिश – १८७

   महिला – ९२

   पुरूष – ९५

 

३.

सिफारिस

 आदिवासी जनजाति – ८

 दलित - ०

 संरक्षक - १

आदिवासी जनजाति – ३६

दलित – ३

संरक्षक – ५

 

४.

नाबालक परिचय-पत्र

   महिला - ०

   पुरूष - ०

महिला – ३

पुरूष - ०

 

५.

अनुगमन

१४

 

 

६.

अन्य

 

 

 

ख.

परिमाण खुलाउन नसकिने कामको बिबरण

१.

र्इलाकाको शान्ति सुरक्षाको अवस्था सामान्य रहेको छ ।

 

२.

र्इलाका स्थित सरकारी तथा गैह्र सरकारी कार्यालयहरू बीच प्रभावकारी समन्वय भएको छ ।

 

३.

र्इलाकास्थित राजनीतिक दल, नागरिक समाज अाम जनता वीच सु-सम्वन्ध कायम रहेको छ ।

 

 

 

  • नागरिकताको प्रतिलिपी सम्बन्धमा --

    मिति २०७५/०३/०९ गते देखी यस इलाका प्रशासन कार्यालय अन्तर्गतका साविकका गा.वि.स. हरु ६ नं. बुधबारे, मुढेवास, कुरुलेतेनुपा, बसन्तटार, बोधे, मौनाबुधुक, राजारानी हाल चौबिसे गाँउपालिका र साविकका गा.वि.स.हरू खुवाफोक, फाक्सिव, डाँडाबजार हाल साँगुरीगढी गाउँपालिका वडा नं.३, ४ र ५ क्षेत्रभित्रका यस कार्यालय स्थापना हुनु पूर्व र यस कार्यालय स्थापना भए पश्चात टाेलीमा वितरण गरिएका नागरिकता प्रमाण–पत्र (बंशज) को प्रतिलिपी र राहदानी सिफारिस समेतका कार्य यही कार्यालयबाट हुने भएको व्यहोरा सवैलार्इ जानकारीको लागि यो सूचना प्रकाशित गरिएकाे छ ।

  • जानकारी २०७५-५-५

    यस कार्यालयबाट नागरिकता प्रमाण-पत्र Online System बाट बितरण भर्इ अाएकाे सबैमा बिदितै छ, साथै बिध्दुतकाे समस्या परेकाे बखत हस्तलिखित समेतबाट पनि नागरिकता प्रमाण-पत्र बितरण भर्इ अाएकाेमा गृह मन्त्रालयकाे मिति २०७३/०४/२४ काे पत्रानुसार अव अाइन्दा यस कार्यालयबाट बितरण हुने नागरिकता प्रमाण-पत्र कम्प्यूटरार्इज गरि मात्र बितरण हुने भएकाे हुँदा बिध्दुतकाे समस्या वा यस कार्यालयकाे लागि श्री गृह मन्त्रालयबाट उपलव्ध भएकाे Software संचालन नभएकाे खण्डमा उल्लेखित समस्या समाधान नभएसम्म नागरिकता प्रमाण-पत्र बितरण हुननसक्ने हुँदा सर्व-साधारणमा साे व्यहाेरा जानकारी गराइएकाे छ ।© सर्वाधिकार सुरक्षित गृह मन्त्रालय