नेपाल सरकार
गृह मन्त्रालय
ईलाका प्रशासन कार्यालय ,
सुखड, कैलाली


  नागरिक वडापत्र

नेपाल सरकार

गृह मन्त्रालय

इलाका प्रशासन कार्यालय

सुखड, कैलाली

नागरिक बडापत्र

 

 

 

 

 

 

 

सि.नं.

सेवाको विवरण

सेवा प्रदान गर्ने स्थान

सेवा प्राप्त गर्दा पुर्याउनुपर्ने प्रकृया तथा प्रमाणहरु

सेवा प्राप्त गर्दा लाग्ने

जिम्मेवार व्यक्ति/फाँट

गुनासो सुन्ने

 

शुल्क

समय

बंशजको नाताले नागरिकता प्रमाण पत्र प्रदान गर्ने कार्य

नागरिकता सम्बन्धी फाँट

· गा.वि.स/न.पा.बाट प्रमाणित अनुसुचि १

· बाबु वा आमाको ना.प्र.प. र सनाखत गर्ने व्यक्ती तीन पुस्ताबाट

· जन्मदर्ता/शैक्षिक योग्यताको प्रमाण पत्र

· ठेगाना परिवर्तनको हकमा बसाइसराइ प्रमाण पत्र

· र २ प्रति अटो साइजको फोटो

बिबिहत महिलाको हकमा

· विवाहदर्ता

· पतिको नागरिकता प्रमाण पत्रको फोटोकपी

· माइतीको नामाइतीको ना.प्र. प्रतिलिपी

· पती वा जेठाजु, सासुससुराको सनाखत

· पतीको थर, वतन कायम गर्नु पर्ने वा परिवर्तन गनु पर्ने भएमा विवाह दर्ता वा सम्बन्ध विच्छेदको अदालती फैसला

· २ प्रति अटो साइजको फोटो

 

 

 

 

 

निबेदनमा रु.१० को टिकट

 

 

 

 

सोही दिन

 

 

 

 

 

सम्बन्धित शाखाको ना.सु.

कार्यालय प्रमुख

 

कर्मचारीको नाताले नागरिकता प्रमाण पत्र

नागरिकता सम्बन्धी फाँट

· दुई प्रति गा।वि।सरन।पा।बाट प्रमाणित अनुसुचि

· सोहि बमोजिमका २÷२ प्रति प्रमाणहरु

· बहाल रहेको कार्यालयको सिफारीस

· सम्बन्धित कर्मचारीको सनाखत ।

 

निबेदनमा रु.१० को हुलाक टिकट

सोही दिन

सम्बन्धित शाखाको ना.सु..

कार्यालय प्रमुख

 

नागरिकता प्रमाण पत्रको प्रतिलिपी

नागरिकता सम्बन्धि फाँट

· स्थानीय निकायको सिफारीस

· झुत्रो नागरिकता प्रमाण पत्र

· फोटोकपी मात्र भए ३ पुस्ता भित्रको सनाखत

· अभिलेख नभएको हकमा अनुसूची १ समेत भरी नयाँ प्रकृया पुरा गर्नुपर्ने

निबेदनमा रु.१३ को हुलाक टिकट

 

 

सोही दिन

 

 

सम्बन्धित शाखाको ना.सु.

कार्यालय प्रमुख

 

नाबालक परिचय पत्र

नागरिकता सम्बन्धि फाँट

· स्थानीय निकायको सिफारीस

· बुवा रआमाको नागरिकता प्रमाण पत्र

· बाबु वा आमाको सनाखत

· जन्मदर्ता र शैक्षिक योग्यताको प्रमाण पत्र

· २ प्रति फोटो ।

निबेदनमा रु.१० को हुलाक टिकट

 

 

सोही दिन

सम्बन्धित शाखाको ना.सु.

कार्यालय प्रमुख

राहदानी सिफारीस

(MRP)

राहदानी फाँट

· मापदण्ड अनुसार विवरण भरिएको फाराम २ प्रति

· सक्कल नागरिकता र त्यसको फोटोकपी १ प्रति र

· MRP साइजको फोटो ५ प्रति

 

 

 

सोही दिन

 

 

सम्बन्धित शाखाको ना.सु.

कार्यालय प्रमुख

 

               
               

मुद्धा सम्बन्धी

मुद्धा फाँट

· ठाडो उजुरी निबेदन सहित पेश हुनुपर्ने

· नागरिकता र पहिचान खुल्ने प्रमाण

· अन्य मुद्धाको हकमा कानुनको रित पुर्याइ ।

 

नियमानुसार

 

सम्बन्धित शाखाको ना.सु.

कार्यालय प्रमुख

 

               
               

नामथर,जन्ममिति,नाता प्रमाणित र सिफारिस

प्रशासन फाँट

· निबेदन

· सिफारीस

· नागरिकता प्रमाण पत्र

· पेन्सन पट्टा

· परिचय पत्र र डिचार्ज सर्टिफिकेट लगायतका पुष्ट्याइएका कागजातहरु

· नामथर, जन्ममिति फरक परेको पुष्ट्याइएका कागजातहरु

रु.१० को टिकट

 

सोही दिन

सम्बन्धित शाखाको ना.सु.

कार्यालय प्रमुख

               

शान्ति सुरक्षा

स्थानीय प्रशासन फाँट

· आवश्यक सुरक्षाको व्यवस्था मिलाईने सोका लागि लिखित मौखिक सुचना दिन सकिने ।

-

 

तुरुन्तै

 

फाँटवाला

कार्यालय प्रमुख

आदिवासी/ जनजाति/ मधेशी /दलित प्रमाणित

मुद्धा फाँट

· गा.वि.स.को सिफारीस

· ना.प्र.प.को फोटोकपी

· निबेदन

निबेदनमा रु.१० को हुलाक टिकट

 

तुरुन्तै

 

फाँटवाला

कार्यालय प्रमुख

               
               

 

  समाचार

NO record found

  सूचना

NO record found


© सर्वाधिकार सुरक्षित गृह मन्त्रालय