नेपाल सरकार
गृह मन्त्रालय
जिल्ला प्रशासन कार्यालय,
वारा

 • राहदानी तयार भर्इ अाएकाे २०७५-१-१९

  मिति २०७४/११/२५ गते देखि २०७४/१२/१४ गते सम्म (रसिद नं‍. ३३६५ देखि ३७१८ सम्म) यस कार्यालयमा राहदानी बनाउनका लागि फारम पेश गर्नुभएका व्यक्तिहरुको केन्द्रीय राहदानी विभागबाट राहदानी तयार भई अाएको हुँदा सम्बन्धित व्यक्तिहरुले सक्कलै नागरिकता, रसिद र एक प्रति फोटो लिएर स्वयम् यस कार्यालयको राहदानी शाखामा सम्पर्क राख्नुहुन अनुराेध गरिन्छ ।

 • राहदानी तयार भर्इ अाएकाे --

  मिति २०७४/११/२५ गते देखि २०७४/१२/१४ गते सम्म (रसिद नं‍. ३३६५ देखि ३७१८ सम्म) यस कार्यालयमा राहदानी बनाउनका लागि फारम पेश गर्नुभएका व्यक्तिहरुको केन्द्रीय राहदानी विभागबाट राहदानी तयार भई अाएको हुँदा सम्बन्धित व्यक्तिहरुले सक्कलै नागरिकता, रसिद र एक प्रति फोटो लिएर स्वयम् यस कार्यालयको राहदानी शाखामा सम्पर्क राख्नुहुन अनुराेध गरिन्छ 

 • बिवरण सम्बन्धमा २०७४-११-१३

  नेपालीहरुकाे महान चाड हाेलीकाे सुभकामना

 • राहदानी तयार भर्इ आएको २०७४-११-६

  मिति 2074-00-00 देखि 2074-00-00

 • राहदानी तयार भर्इ अाएकाे --

  मिति २०७४/०६/२७ गते देखि २०७४/०८/०१ गते सम्म (रसिद नं‍. ११५८ देखि १७२७ सम्म) यस कार्यालयमा राहदानी बनाउनका लागि फारम पेश गर्नुभएका व्यक्तिहरुको केन्द्रीय राहदानी विभागबाट राहदानी तयार भई अाएको हुँदा सम्बन्धित व्यक्तिहरुले सक्कलै नागरिकता, रसिद र एक प्रति फोटो लिएर स्वयम् यस कार्यालयको राहदानी शाखामा सम्पर्क राख्नुहुन अनुराेध गरिन्छ ।#contact_to_district_administration_office

 • बाढी उद्धारका लागि जिल्ला देवि प्रकाेप उद्धार स. २०७४-५-२

  मिति २०७४/०५/०२ गते अबिरल रुपमा परेकाे वर्षाकाे कारण प्रभावित  तथा विस्थापित परिवार घरधुरीलार्इ तपसिल बमाेजिमकाे राहत सामग्रीहरु वितरण गरिएकाे । चामल १८० बाेरा  ५४६० के.जी. दाल १०८५  के.जी. चाउचाउ-७९ कार्टुन त्रिपाल-१०२४ थान बिस्कुट २ कार्टुन अालु ६२० के.जी. त्रिपाल वितरण हुने बाँकी-४७६ थान चामल वितरण हुने बाँकी ८५ बाेरा

 • बाढी उद्धारका लागि जिल्ला देवि प्रकाेप उद्धार स. २०७४-५-१

  मिति २०७४/४/०५/०१ गते देखि अबिरल रुपमा परेकाे रुपमा परेकाे वर्षाकाे कारण प्रभावित तथा विस्थापित परिवार घरधुरीलार्इ तपसिल बमाेजिमकाे राहत सामग्रीहरु वितरण भएकाे त्रिपाल-३१० बाल्टीन-३१० हार्इजिन किट-३१० चिउरा-३१ अकुवा टैब-३१० फार्इल चाउचाउ -२१ कार्टुन दालमाेठ-७८ के.जी. डाेरी-३१०   

 • बाढी उद्धारका लागि जिल्ला देवि प्रकाेप उद्धार समित २०७४-४-३२

  मिति २०७४/०४/३१ र ३२  गते  अबिरल रुपमा परेकाे वर्षाकाे कारण प्रभावित तथा विस्थापित परिवार घरधुरीलार्इ तपसिल बमाेजिमकाे राहत सामग्री वितरण गरिएकाे त्रिपाल -३१० थान बाल्टीन-३१० थान हार्इजिन किट-३१० थान चिउरा-३१ बाेरा अकुवा टैब-३१० फाइल चाउचाउ-२१ कार्टुन दालमाेठ-७८ के.जी. डाेरी -३१०

 • बाढी उद्धार सम्बन्धी व्यवस्था २०७४-४-३१

  बाढी र पहिरोबाट पिडीतहरुलार्इ राहत सामग्रीहरु बाँडियो ।  

 • बाढी उद्धार सम्बन्धी व्यवस्था २०७४-४-३२

  बाढी र पहिरोबाट पिडीतहरुका लागि राहत सामग्रीहरु बाँडियो ।

 • नागरिकता कार्डको विवरण पठाइएको सम्बन्धमा २०७५-१०-२९

  नागरिकता कार्डको विवरण पठाइएको सम्बन्धमा

 • जाहेरी २०७५-१०-१३

  जाहेरी

 • नागरिकता कार्डको विवरण पठाइएको सम्बन्धमा २०७५-१०-३

  नागरिकता कार्डको विवरण पठाइएको सम्बन्धमा

 • नागरिकता कार्डको विवरण पठाइएको सम्बन्धमा २०७५-७-५

  नागरिकता कार्डको विवरण पठाइएको सम्बन्धमा

 • बारामा रहेका पेट्रोल पम्पहरुको अनुगमन २०७५-६-२३

  बारामा रहेका पेट्रोल पम्पहरुको अनुगमन पेट्रोलियम पदार्थमा हुन सक्ने अनियमितता ध्यानमा राखी बारा जिल्ला भित्र पर्ने पेट्रोल पम्पहरुको अनुगमन गरिएको छ । जिल्लाको झण्डै सयवटा जतिको संख्यामा रहेको पेट्रोल पम्पहरु मध्ये मिति 2075 आश्विन 23 गतेका दिन नौवटा पेट्रोल पम्पहरुको अनुगमन भएको छ।जिल्ला प्रशासन कार्यालय बाराको अगुवार्इमा सम्पन्न अनुगमनमा गुणस्तर तथा नापतौल क्षेत्रीय कार्यालय बिरगंज, जिल्ला प्रहरी कार्यालय बारा, उद्योग वाणिज्य संघ बारा र पत्रकारहरुको समेत सहभागिता रहेको थियो ।अनुगमन भएका पम्पहरु मध्ये केहिमा मापन हुनुपर्ने भन्दा कम इन्धन मापन भएको पार्इएको छ।केहि पम्पहरुमा Mother Board मा रहेको सुरक्षा टाचामा कैफियत रहेको देखिएको छ ।यस्तै केहि पम्पहरुको Delivery system मा…

 • पुरानो नागरिकताको डाटा इन्ट्री सम्बन्धमा २०७५-५-२४

  पुरानो नागरिकताको डाटा इन्ट्री सम्बन्धमा

 • राहदानी तयार भर्इ अाएकाे २०७५-४-४

  मिति २०७५/०२/१७ गते देखि २०७५/०३/२२ गते सम्म यस कार्यालयमा राहदानी बनाउनका लागि फारम पेश गर्नुभएका व्यक्तिहरुको केन्द्रीय राहदानी विभागबाट राहदानी तयार भई अाएको हुँदा सम्बन्धित व्यक्तिहरुले सक्कलै नागरिकता, रसिद र एक प्रति फोटो लिएर स्वयम् यस कार्यालयको राहदानी शाखामा सम्पर्क राख्नुहुन अनुराेध गरिन्छ ।

 • राहदानी तयार भर्इ अाएकाे २०७५-२-१४

  मिति २०७४/१२/१५ गते देखि २०७५/०१/०३ गते सम्म (रसिद नं‍.३७१९ देखि ३९१८ सम्म) यस कार्यालयमा राहदानी बनाउनका लागि फारम पेश गर्नुभएका व्यक्तिहरुको केन्द्रीय राहदानी विभागबाट राहदानी तयार भई अाएको हुँदा सम्बन्धित व्यक्तिहरुले सक्कलै नागरिकता, रसिद र एक प्रति फोटो लिएर स्वयम् यस कार्यालयको राहदानी शाखामा सम्पर्क राख्नुहुन अनुराेध गरिन्छ ।

 • जिप खरिद सम्बन्धी सिलबन्दी प्रस्ताव २०७५-२-३

  g]kfn ;/sf/ u[x dGqfno lhNnf k|zf;g sfof{no af/f, sn}of     Sof6nu÷a|f];/ ;lk· ljlwaf6 lhk vl/b ;DaGwL l;naGbL k|:tfj cfJxfgsf] ;"rgf -k|yd k6s k|sfzg ldlt M - @)&%. )@÷)@  ut]_     o; sfof{nosf cf=j=@)&$.)&% sf] :jLs[t jflif{s sfo{s|d cg';f/ b]xfo adf]lhdsf] ;jf/L ;fwg ;fj{hlgs vl/b P]g -@)^# klxnf] ;+zf]wg @)&#_ sf] bkmf * sf] pkbkmf !-s_-*_  tyf ;fj{hlgs vl/b lgodfjnL @)^$-rf}yf] ;+zf]wg_ sf] lgod #!-v_ adf]lhd To:tf] ;jf/L ;fwg pTkfbs sDkgL jf ;f] sf] cflwsfl/s las]|tfx? aLr dfq k|lt:kwf{ u/fpg] -Sof6nu ;lk·_ ljlwaf6 vl/b ug{'kg]{ ePsf]n] ;fj{hlgs vl/b lgodfjnL @)^$ sf] lgod #!-v_ sf] pklgod @ cg';f/ b]xfo adf]lhd…

 • जिप खरिद सम्बन्धी सिलबन्दी प्रस्ताव --

  g]kfn ;/sf/ u[x dGqfno lhNnf k|zf;g sfof{no af/f, sn}of     Sof6nu÷a|f];/ ;lk· ljlwaf6 lhk vl/b ;DaGwL l;naGbL k|:tfj cfJxfgsf] ;"rgf -k|yd k6s k|sfzg ldlt M - @)&%. )@÷)@  ut]_     o; sfof{nosf cf=j=@)&$.)&% sf] :jLs[t jflif{s sfo{s|d cg';f/ b]xfo adf]lhdsf] ;jf/L ;fwg ;fj{hlgs vl/b P]g -@)^# klxnf] ;+zf]wg @)&#_ sf] bkmf * sf] pkbkmf !-s_-*_  tyf ;fj{hlgs vl/b lgodfjnL @)^$-rf}yf] ;+zf]wg_ sf] lgod #!-v_ adf]lhd To:tf] ;jf/L ;fwg pTkfbs sDkgL jf ;f] sf] cflwsfl/s las]|tfx? aLr dfq k|lt:kwf{ u/fpg] -Sof6nu ;lk·_ ljlwaf6 vl/b ug{'kg]{ ePsf]n] ;fj{hlgs vl/b lgodfjnL @)^$ sf] lgod #!-v_ sf] pklgod @ cg';f/ b]xfo adf]lhd…© सर्वाधिकार सुरक्षित गृह मन्त्रालय